Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelés tájékoztató

 • Az adatkezelési tájékoztató célja
  Jelen dokumentum célja, hogy a Mr. Görgey Art Hotel & Bistro-t ( 2500 Visegrád, Fő utca 9) üzemeltető Brahmayurveda Invest Kft. ( székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31 4/2 ) mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.
  Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.
  Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológiai intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.
  Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.
 • Az Adatkezelő adatai
  • Az Adatkezelő cégadatai
   Név: Brahmayurveda Invest Kft.
   Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31 4/2.
   Cégjegyzékszám: 01-09-352324
   A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság , mint Cégbíróság
   Adószám: 27291078-2-41
   Központi telefonszám: +36-30/139-47-49
   Központi e-mail: reception.mrgorgey@gmail.com
   mrgorgey.assistant@gmail.com
  • Adatkezelő elérhetőségei
   Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:
   1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31 4/2
   2025 Visegrád, Fő utca 9
  • Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője
   Név: Béládi Heléna
   Telefonszám: 06-70-342-99-69
   Email cím: owner.mrgorgey@gmail.com
 • Az adatkezelések jogalapját adó jogszabályok
  Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:
  GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • Az adatok tárolása és biztonsága
  • Az adatok fizikai tárolási helyei
   • Mail Szerver
    Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve: Gmail alapú levelezés. A Szolgáltatásokat a Google LLC (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok).
   • Web Szerver
    Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241; cégjegyzékszáma: 01-09-909968; email címe: gdpr@tarhely.eu) elhelyezett szerverek, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
    Tárhely-szolgáltató
    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
    Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
    Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241
    Cégjegyzékszáma: 01-09-909968
    Adószáma: 14571332-2-42
    Email címe: gdpr@tarhely.eu; support@tarhely.eu
    Telefon: +36 1 789 2 789
    Fax: + 36 1 789 3 789
    Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510
    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
    Az érintettek köre: a weboldalt használó valamennyi érintett.
    Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal.
    Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  • adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága
   Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alap attribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:
   sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
   bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
   rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.
   Adatkezelő a kezelt adatokat:
   szervezeti, működési,
   fizikai biztonsági,
   információbiztonsági
   védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adat megsemmisülés elleni védelmet célozzák.
 • Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
  Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.
 • Érintett jogai
  Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.
  • Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)
   Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
   az adatkezelés céljai;
   az Érintett személyes adatok kategóriái;
   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
   az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
   panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
   ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
   az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
   Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..
  • Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)
   Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.
  • Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
   Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
   Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
   a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
   a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
   Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
   Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
   az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  • Adathordozáshoz való jog (20. cikk)
   Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
  • Tiltakozás joga (21. cikk)
   Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • Visszavonás joga
   Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.
  • Jogorvoslati lehetőségek
   Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3 Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője. pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
   Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Tel: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap: http://www.naih.hu
 • HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
  Továbbá az Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
  Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
  Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat
  Az adatkezelés célja
  Név, e-mail cím
  Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
  Az adatkezelés célja a hírlevél a Felhasználó által
  megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása.
  A feliratkozás időpontja
  Technikai művelet végrehajtása.
  A feliratkozás kori IP cím
  Technikai művelet végrehajtása.

  Kezelt adatok köre:
  – vezetéknév, keresztnév
  – e-mail cím
  Az adatkezelésre az Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
  Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
  Adatkezelő a hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatokat kizárólag hírlevél küldésre használja fel. Személyes adatok harmadik fél felé történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a hírlevélre feliratkozó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.
  Hírlevél feliratkozás esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.
  Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.
  Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével, vagy ügyfélszolgálatunkon: Brahmayurveda Invest Kft. levelezési cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31 4/2 1. e-mail cím: reception.mrgorgey@gmail.com
 • FACEBOOK
  Az adatkezelő a Facebook –on saját profillal rendelkezik.
  Ha Az Érintett saját döntése alapján a Facebook fiókját összeköti az Adatkezelő fiókjával, akkor az Adatkezelők a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelhetik: Facebook profilnév, Facebook profil URL-je, Facebook profil azonosító, Facebook profilkép, Facebook e-mail cím, Facebookban megadott lakcím, Facebookban megadott nem, születésnap, Facebook bemutatkozás, weboldal URL.
  A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el. https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • A sütik ( cookies)
  Az Adartkezelő jogosult a honlapján sütiket használni.
  Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az Érintett törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.
  Cookie-k kezelése:
  A gyorsabb kiszolgálás és a gyorsabb böngészési folyamat érdekében a bellevuhotel.hu weboldal rendszer „session cookie”-val azonosítja a Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával.
  Mi az a cookie?
  A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit weboldalunk a felhasználó internet böngészőjének küld el, azzal a céllal, hogy megkönnyítse a honlapunk használatát. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze (számítógépe, telefonja, táblagépe) tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.
  A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
 • Jogi nyilatkozat
  Felelősség korlátozása:
  • Az Adatkezelő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban
   foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
   Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
   Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
   Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése.
   Bármely szoftver nem megfelelő működése.
   Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  • Adatkezelő nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
  • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
  • Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a www.mrgorgey.hu oldalon.
 • Egyéb rendelkezések
  Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.
  Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. november 01 napjával lép hatályba.
  Brahmayurveda Invest Kft
  Adatkezelő